Voor docenten

PlusNederlands Lab is als onderdeel van het overkoepelende PlusNederlands een manier om middelbare scholieren extra uitdaging te bieden naast het reguliere curriculum Nederlands. Het PlusNederlands Lab focust op ‘leren onderzoeken’: een belangrijke vaardigheid is voor pre-academische scholing. Via PlusNederlands Lab willen we de nieuwsgierigheid van leerlingen aanwakkeren. Aan de hand van de verkenningen kunnen zij het onderzoeksveld van de Neerlandistiek ontdekken als een veld waarin verschillende discussies leven en waarin urgente maatschappelijke kwesties spelen die alleen met een onderzoekende houding verkend kunnen worden.

Leerlingen leren in PlusNederlands Lab niet alleen hoe ze zich op basis van wetenschappelijke inzichten kunnen positioneren in discussies over talige en culturele problematiek, maar ook hoe ze kunnen spelen met taal in eigen onderzoekjes. Het laboratorium laat leerlingen kennismaken met verschillende actuele onderzoeksthema’s en onderzoeksmethodes via uitdagende, wetenschappelijke opdrachten. Met behulp van deze opdrachten ontwikkelen zij niet alleen hun vakinhoudelijke kennis, maar ook hun lees-, schrijf- en argumentatievaardigheid. Bovendien weten zij na het doorlopen van de verkenningen hoe zij als beginnende taal- en cultuuronderzoekers te werk kunnen gaan.

PlusNederlands Lab beoogt middelbare scholieren niet alleen kennis te laten maken met de academische studie naar de Nederlandse taal en cultuur, maar stimuleert ook de algemene ontwikkeling van cultureel bewustzijn, probleemoplossend vermogen, innovatie en communicatie.

De Verkenningen bestaan uit opdrachten die ingaan op kleine onderdelen in de leerstof. In eerste instantie worden de leerlingen uitgedaagd om de opdrachten zelfstandig uit te voeren en zelf na te denken over hoe ze een taak moeten aanpakken. Zodra ze niet voldoende bagage hebben om er alleen uit te komen, kunnen ze zogenaamde ‘hulp-op-maat’-documenten downloaden. Deze didactiek baseren we op de ‘Generatieve Toolkit voor uitdagend gedifferentieerd vakonderwijs‘ (Janssen, Hulshof & Van Veen, 2016).

Met de Kennisclips en Verkenningen kunnen leerlingen zelfstandig aan de slag. Docenten kunnen er zelf voor kiezen hoe ze momenten van terugkoppeling organiseren (van wekelijkse bijeenkomsten waarin leerlingen zelfstandig werken onder toezicht van een vakdocent, wekelijkse of maandelijkse feedbackgelegenheden waarbij vakdocenten leerlingen individueel of in groepjes begeleiden, tot peerfeedback).

Bij elke Verkenning in PlusNederlands Lab is een docentenhandleiding beschikbaar. Elke handleiding verschaft informatie over de inhoud, de opzet en de leerdoelen van de betreffende Verkenning. Daarnaast bevatten de handleidingen ook beoordelingsmodellen voor het nakijken van de opdrachten uit de verkenningen. Wilt u zelf verder ingaan op onderwerpen die in de verkenningen aan bod komen? Dat kan! De handleidingen geven namelijk ook duidelijk aan welk bronmateriaal is gebruikt bij het samenstellen ervan en doen daarmee diverse handreikingen voor verdere verdieping in de lessen Nederlands.