Voor wie is het bedoeld: havo 5, vwo 5-6
Niveau: niveau 1
Hoe lang duurt het: 5 x 1,5 tot 2 uur
Wat heb je nodig: Een leeg word-document, een goed werkende internetverbinding en eventueel oortjes of een koptelefoon.

Hoe werkt het?

Introductie
Welkom bij deze Verkenning Literatuur en heldenverering! Lees de informatie op deze pagina rustig door voordat je start met de Verkenning.

Wat ga je leren?
Deze verkenning over Literatuur en heldenverering is onderdeel van PlusNederlands Lab. In vijf stappen verken je een deel van het onderzoeksgebied van de letterkunde dat zich bezighoudt met collectieve (nationale) herinneringen die dankzij literatuur in leven kunnen worden gehouden. Onderzoekers in dit gebied bestuderen hoe en waarom in een land, generatie na generatie, herinneringen aan personen of gebeurtenissen levend worden gehouden die de inwoners van dat land allang niet meer zelf hebben gekend of hebben meegemaakt. Je maakt kennis met actuele wetenschappelijke inzichten, je leert wat over bestaande onderzoeken en onderzoeksmethodes op dit gebied en je werkt toe naar een praktisch eindproduct in de vorm van een kort fimpje.

Wat moet je doen?
In iedere stap van deze Verkenning staat een ander onderwerp centraal. Je vindt er eerst in het kort wat achtergrondinformatie bij het onderwerp. Vervolgens ga je snel zelf aan de slag aan de hand van opdrachten. Voor die opdrachten moet je telkens het aangegeven materiaal raadplegen, bijvoorbeeld een artikel of een website, óf zelf naar interessant materiaal op zoek gaan. De kennis die je op die manier krijgt aangereikt, moet je daarna toepassen in uiteenlopende onderzoekstaken waarover je schriftelijk rapporteert. Je werkt elke opdracht uit in een word-document dat je voorziet van een titel met daarin de betreffende stap (1 tot en met 5). Deel je document in aan de hand van de opdrachten, dus werk bijvoorbeeld met aparte subtitels en alinea’s voor de verschillende taken en voorzie die van het opdrachtnummer. Uiteindelijk voeg je alle opdrachten samen in één groot portfolio dat ook het eindproduct van deze verkenning bevat. Het portfolio lever je in bij je docent Nederlands.

Is er ondersteuning?
Waarschijnlijk kun je eenvoudig je weg vinden in de verkenningen van PlusNederlands. Na het doorlopen van een stap kun je op ‘volgende’ klikken om door te gaan of op ‘vorige’ om nog eens terug te kijken naar wat eerder aan bod kwam. Materiaal dat je al hebt geraadpleegd blijft beschikbaar voor herlezing en natuurlijk kun je ook jouw eerder uitgewerkte opdrachten gebruiken in de stappen die volgen. Je gaat in deze verkenning individueel aan de slag. Natuurlijk mag je overleggen met medeleerlingen die ook PlusNederlands volgen, maar je werkt zelfstandig alle opdrachten uit. In de opdrachten zelf vind je telkens tips en links die je op weg helpen. Daarnaast vind je in stap 3 tot en met 5 ‘hulp-op-maat’. Je hoeft die niet te gebruiken, maar als je ergens niet helemaal zelfstandig uitkomt en graag extra ondersteuning wilt, dan zijn ze gemakkelijk te raadplegen.

Wie maakte dit?
Deze Verkenning is gebaseerd op resultaten van studenten die in 2020 deelnamen aan een MA Cursus Historische letterkunde op school van de Universiteit Leiden en Utrecht: Annika van Bodegraven, Nelleke Bogaard, Evelien Busse, Mustapha Esadik en Wouter Koster.

Aan de slag!
Zodra je op de button hieronder klikt, kom je terecht in stap 1. PlusNederlands Lab wenst je veel plezier en succes!

Ga naar stap 1

Stap 1: Zitten helden ons in de weg?

Een held: wat is dat eigenlijk?
Wie zijn jouw helden? Onderzoekers vinden dit een interessante vraag omdat het antwoord enerzijds persoonsgebonden is. Jouw klasgenoten, je vrienden, of je ouders hebben mogelijk andere helden dan jij. Anderzijds zijn er in alle landen ook helden die heel veel mensen, of misschien zelfs door iedereen als held gezien worden. Hun heldenstatus is niet (zo) persoonsgebonden, en we noemen ze voor nu ‘collectieve helden’. Over hen gaat deze Verkenning. We kiezen er één collectieve held uit die we als exemplarisch beschouwen: Michiel de Ruyter. Zijn heldendom is niet in alle opzichten vergelijkbaar met dat van alle andere collectieve helden – het is zeer wel denkbaar dat bijvoorbeeld een vrouwelijke collectieve held in allerlei opzichten sterk afwijkt van Michiel de Ruyter. Maar we beschouwen hem toch als exemplarisch omdat hij al vele eeuwen een heldenstatus geniet, en die heldenstatus nog steeds een belangrijke rol speelt in Nederland. In deze eerste stap verkennen we een recente casus (een voorbeeld) waaraan je kunt afleiden wat die rol is.

Michiel de Ruyters heldenstatus onder jouw tijdgenoten
Eerst kort iets over Michiel de Ruyters biografie. Hij werd in 1607 in Zeeland geboren en ging op zijn elfde in dienst als scheepsjongen. Vanaf dat punt beklom hij de sociale ladder op een razend tempo. Hij was onder andere schout-bij-nacht, kapitein en admiraal. In 1665 werd hij benoemd tot opperbevelhebber van de Nederlandse vloot. Tijdens de tweede Engelse oorlog (1665-1667) begon de heldencultus rond De Ruyter exponentieel te groeien, met name naar aanleiding van de Vierdaagse zeeslag (1666) en de tocht naar Chatham (1667), waarin de Nederlandse vloot, onder het gezag van De Ruyter, triomfeerde. Er werden allerlei prenten, lofdichten en pamfletten aan hem opgedragen en na zijn overlijden in 1676 werd er nationaal om de hem gerouwd.

Je gaat nu opdrachten maken die je iets laten zien van de tegenwoordige heldenstatus van De Ruyter.

Opdrachten

Opdracht 1

a. Lees fragment uit een scheepjournaal van Michiel de Ruyter. Dit journaal hield De Ruyter bij om aan de regering (Staten-Generaal, zijn baas) verslag te doen.
b. Schrijf op wat je opvalt.
c. Hoe zouden de bazen van De Ruyter dit verslag gelezen hebben? Noteer hun mogelijk interpretatie.

Opdracht 2

In 2019 startte Forum voor Democratie de YouTube-serie Gouden Eeuwen. Een van de vier delen van die serie gaat over De Ruyter.

a. Bekijk die video.
b. Schrijf op welk beeld Baudet in die video van De Ruyter schetst.
c. Schrijf nu op hoe Baudet het journaal van De Ruyter zelf zou lezen: lees het journaal nogmaals zoals Thierry Baudet dat zou doen. Noteer je interpretatie.

Opdracht 3

a. Lees een tweede fragment uit het scheepjournaal van Michiel de Ruyter.
b. Schrijf op wat je opvalt.
c. Hoe zouden de bazen van De Ruyter dit verslag gelezen hebben? Noteer hun mogelijk interpretatie.

Opdracht 4

In 2015 verscheen op socialisme.nu bij de première van de film Michiel de Ruyter een artikel dat ook al gepubliceerd was in het tijdschrift De Socialist naar aanleiding van de festiviteiten rondom het 400ste geboortejaar van Michiel de Ruyter.

a. Lees het artikel.
b. Welk beeld schetst de auteur van het artikel van De Ruyter?
c. Hoe zou die auteur het scheepsjournaal lezen? Noteer ook die interpretatie.

Opdracht 5

Geef nu in 300 woorden antwoord op de vraag of de video en het artikel bijdragen aan de heldenstatus van De Ruyter in de eenentwintigste eeuw.

Je hebt nu bekeken hoe vanuit verschillende politieke richtingen tegen de heldenstatus van De Ruyter aangekeken wordt. In de volgende stap gaan we kijken naar het moment waarop die heldenstatus een nationale aangelegenheid werd: iets van heel Nederland, maar had De Ruyter er zelf ook de hand in?

Meer lezen?

Informatie over De Ruyters leven is gebaseerd op:

Tamar van der Kuil, Michiel de Ruyter, Boegbeeld van de Natie?: Onderzoek naar publieksparticipatie en identiteitsvorming in hedendaagse manifestaties rond het fenomeen De Ruyter. Utrecht 2015 (MA scriptie).

Ferry Gouwens, “Tot de secrete saecke vande Zee’. Geheimhouding en besluitvorming tijdens de Tweede Engelse Oorlog (1665-1667).’ In: Leidschrift 30 (2015), p. 113-129

Stap 2: Cruciale inzichten over nationale heldenverering

Op weg naar nationale heldenverering in de zeventiende eeuw

Door de cultuurhistorica Lotte Jensen is betoogd dat de verering van zeehelden in de zeventiende eeuw bijdroeg aan de totstandkoming van ‘het Nederlandse identiteitsdiscours’. De prenten, lofdichten en dergelijke die ter ere van De Ruyter zijn vervaardigd, stimuleerden dus een gevoel van eenheid onder inwoners van de toenmalige Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Jensen formuleert dit zo voorzichtig, een bijdrage aan de totstandkoming van ‘het Nederlandse identiteitsdiscours’ omdat Nederland zoals we dat nu kennen, indertijd nog niet bestond. Pas in de negentiende eeuw zijn er naties gevormd die de basis vormen van de huidige Europese landen. Maar in de zeventiende eeuw kwam, zo betoogt Jensen, al wel het besef dat de bundeling van krachten van de inwoners van de Republiek, en het delen van een regering, politie, rechtssysteem etc. voordelen kon bieden. Via literatuur kon gewerkt worden aan het creëren van het saamhorigheidsgevoel dat nodig was voor de acceptatie van die bundeling van krachten. De afzonderlijke provincies raakten er natuurlijk ook zeggenschap mee kwijt.

De rol van De Ruyter zelf?
De historisch letterkundige Cora van der Poppe heeft erop gewezen dat De Ruyter zélf ook een rol speelde in het ontstaan van die heldenverering. Als hij aan de Staten-Generaal rapporteerde, koos hij bijvoorbeeld heel zorgvuldig zijn werkwoorden uit, om de mate van zekerheid van zijn bevindingen duidelijk te maken maar ook om te laten zien wat zijn eigen aandeel in het behalen van bepaalde resultaten geweest was. Zijn omgeving had hem als held nodig voor politieke doeleinden – de rechtvaardiging van het voeren van oorlogen, bijvoorbeeld. Maar hij was er zelf ook nog. Welke rol speelde hij in het ontstaan van zijn heldenstatus precies?

Opdrachten

Opdracht 1

a. Bekijk dit portret en het bijgevoegde lofdicht van De Ruyter, gemaakt door Hendrik Bary in 1673.
b. Hoe doen zowel portret als lofdicht je de status van De Ruyter beleven? Welke gevoelens worden er bij jou opgeroepen, en wat maakt dat dat gebeurt?
c. Welke rol en betekenis geef je aan het portret in het Nederlandse identiteitsdiscours dat Jensen schetst?

Opdracht 2

a. Op deze twee verschillende documenten heeft Michiel de Ruyter aan het eind van de tekst zijn handtekening gezet. Bekijk de twee handtekeningen van Michiel de Ruyter. Gebruik eventueel dit overzicht van manieren waarop in de zeventiende eeuw alle letters geschreven konden worden. De handtekeningen zijn niet hetzelfde, wat is het verschil?
b. Met welke jaartallen zijn deze documenten gedateerd?
c. Helpt dat het verschil in de handtekeningen te verklaren? Zoek eventueel het woord dat De Ruyter toegevoegd heeft op in http://gtb.inl.nl/search/ . Je doet dat door bij ‘origineel trefwoord’ dat woord in te vullen, in de spelling die je aantrof.
d. Laten we ervan uitgaan, dat deze aanpassing opzettelijk was en dat het woord dat De Ruyter toevoegde iets deed aan zijn representatie: aan de manier waarop tijdgenoten hem zagen. Wat zou Michiel daarmee hebben willen bereiken?
e. Wat denk je dat zijn tijdgenoten van Michiels toegevoegde naam hebben gevonden?

Hulp-op-maat

Lees eventueel meer over het interpreteren van representaties:

E. Stronks, ‘Het concept ‘representatie’‘,  Didactiek Nederlands – Handboek. 2020.

We keken nu naar het ontstaan van de heldenverering voor De Ruyter in de zeventiende eeuw. Die stond in dienst van de vorming van de latere natie Nederland. Onderdeel van die natievorming is ook dat landen zich onderling gaan vergelijken, en tegen elkaar af gaan zetten. Dat leidde vanaf de negentiende eeuw tot diverse oorlogen, maar ook dat proces begon al in de zeventiende eeuw. We kijken in de volgende stap naar mogelijkheden om dat proces te onderzoeken.

Meer lezen?

Informatie in deze stap is gebaseerd op:

L. Jensen, Vieren van Vrede. Het ontstaan van de Nederlandse identiteit, 1648-1815. Nijmegen 2016, p. 35-40 en 61-62.

C. van de Poppe, ‘Narrativity in Naval Logbooks – Michiel de Ruyter and the Narrative Function of Verb Variation. Journal of Dutch Literature‘, 11 (2020), 53-78.

Stap 3: Zelf op onderzoek

De rol van het buitenland

Naast gemeenschappelijke helden, kunnen ook gemeenschappelijke vijanden bijdragen aan het saamhorigheidsgevoel waarmee je een land tot stand helpt komen. Vijanden had de Republiek genoeg: er werd in de zeventiende eeuw oorlog gevoerd tegen onder meer Spanje en Engeland. Interessant is het om eens te zien hoe in die – vaak vijandige – buitenlanden tegen de personen werd aangekeken die in de Republiek een heldenstatus aan het verkrijgen waren. Hoe schreef men in die landen over de helden van de buren? Denk even aan de Tocht naar Chatham: de succesvolle Nederlandse aanval op de Engelse oorlogsvloot en scheepswerven in juni 1667 tijdens de Tweede Engels-Nederlandse Oorlog, waarin De Ruyter een hoofdrol speelde. Werd de Nederlandse nationale held in teksten in het buitenland beschreven als de ultieme schurk?

Opdrachten

Opdracht 1

a. Bekijk deze 5 titelpagina’s van Duitse vertalingen van de biografieën die Gerard Brandt in de zeventiende eeuw over De Ruyter schreef.
b. Maak een tabel, met drie kolommen naast elkaar. Schrijf per titel enkele woorden van de verschillende titelbladen in de eerste kolom, die iets zeggen over hoe De Ruyter op de titelpagina van de vertaling gerepresenteerd wordt. Gebruik eventueel http://www.woerterbuchnetz.de/, het Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm om de historische betekenis van die woorden vast te stellen.
c. Bekijk de de titelplaat van de Nederlandse uitgave, en schrijf in de tweede kolom de woorden die de representatie van De Ruyter op die titelplaat goed weergeven.
d. Maak nu een vergelijking tussen de Duitse en Nederlandse varianten. Wat kun je op basis daarvan concluderen?

Opdracht 2

a. Ga zelf op zoek naar Engelse vertalingen van de biografie van Brandt over De Ruyter. Daarvoor is de Open Library of het Internet Archive een goed hulpmiddel.
b. Zijn die Engelse vertalingen er al in de zeventiende eeuw? Wat kun je uit je bevindingen concluderen?

We hebben nu het zeventiende-eeuwse proces van heldenverering in teksten onderzocht, en stappen door naar de negentiende eeuw. Toen werd de natie Nederland een feit. Welk effect had dit op de heldenstatus van De Ruyter en de manier waarop hij in teksten werd beschreven?

Meer lezen?

Informatie in deze stap is gebaseerd op:

Esser, R.,’Der Staten rechterhant. Niederländische Seehelden in der Literatur des 17. Jahrhunderts’. In: Nowosadtiko, J. & Rogg, M. (Ed.): Mars und die Musen. Das Wechselspiel von Militär, Krieg und Kunst in der Frühen Neuzeit. Berlin: Lit Verlag, 2008, 59-74.

Geeraardt Brandt, Leven en bedryf van den heere Michiel de Ruiter (fotografische herdruk). Uitgeverij Van Wijnen, Franeker 1988.

Stap 4: De negentiende-eeuwse blik op nationale Nederlands helden

In stap 1 bekeek je aan de hand van twee verschillende politieke visies de eenentwintigste heldenverering van De Ruyter in enig detail. We zagen in de vorige stap hoe in de zeventiende eeuw die heldenverering ‘in the making’ was, en hoe De Ruyter zelf én het buitenland daar op verrassende wijze aan bijdroegen. In deze stap kijken we naar het touwslagerswiel van Michiel de Ruyter waarop in 2019 in het Zeeuws maritiem muZEEum in Vlissingen per toeval een lofdicht uit 1833 werd gevonden.

lofdicht op wiel van Michiel

Het Zeeuws maritiem muZEEum wilde een maquette laten maken van de lijnbaan waar Michiel de Ruyter in zijn jonge jaren aan het touwslagerswiel heeft gedraaid. Bij het opnemen van de exacte maten van het originele wiel, ontdekten museummedewerkers dat er stukjes papier aan het wiel zaten geplakt. Daarop bleek een lofdicht uit 1833 te staan, geschreven door de dichter Willem Hendrik Wansinck, nadat hij een bezoek had gebracht aan het museum van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen in Middelburg. Het wiel werd op dat moment door dat museum tentoongesteld.

Opdrachten

Opdracht 1
a. Lees het volledige gedicht van Wansinck, en schrijf in een paar woorden je eerste indrukken op. Gebruik eventueel in http://gtb.inl.nl/search/ als je woordbetekenissen niet kent.
b. Gebruik deze argumentatiescanner om vast te stellen wat Wansinck wil betogen. Misschien vermoedde je bij lezing al dat Wansinck het gedicht vooral schreef om je van iets te overtuigen. Waarvan precies, en hoe zet hij zijn argumentatie op?
c. Hoe zal de argumentatie van Wansinck aan de heldenstatus van De Ruyter bij hebben gedragen? En waarom?

Opdracht 2
Het wiel van Michiel is aangewezen als beschermd cultuurerfgoed volgens de Erfgoedwet 2016 en het maakt vanaf 2020 deel uit van de Canon van Nederland. Wat betekent dat voor de manier waarop Nederland nu met de heldenstatus van De Ruyter omgaat? Mocht je niet weten wat de Canon van Nederland is, zoek dan eerst meer informatie over dit fenomeen.

We zijn nu weer in de eenentwintigste eeuw aangeland. Zoals we in stap 1 zagen, gebruiken politici de status van De Ruyter nog steeds om iets te betogen. Is de rol van literatuur en cultuur uitgespeeld in dit proces, of loopt ook die door?

Stap 5:

We zagen in de vorige stappen dat vooral teksten en afbeeldingen een rol speelden in het verwoorden en verbeelden van de heldenstatus van De Ruyter. In de twintigste eeuw kwam daar een geheel nieuw medium bij, het medium van de bewegende beelden. We bekijken hier twee bronnen om meer te weten te komen over vooral de beleving van die heldenstatus. Iets wat op papier gedrukt is, zelfs als je het aanbrengt op een tastbaar voorwerp uit het verleden, doet mogelijk toch een ander beroep op je beleving dan bewegende beelden met geluid?

Opdrachten

Opdracht 1

a. Bestudeer het Michiel Adriaansz de Ruyter (1896), jeugdverhaal, geschreven door P.J. Andriessen globaal.

– Welke beleving van De Ruyter wordt door dit verhaal gestimuleerd? Hoe wordt dit gedaan? Welke rol speelt het medium hierbij? En de negentiende-eeuwse context?

– Op welke manier verhoudt dit verhaal zich tot het Nederlandse identiteitsdiscours?

Opdracht 2

Bekijk/beluister de eerste minuut van een filmfragment van De Ruyter-cantate (1944), door De Nationale Jeugdstorm (kindergeleding van de NSB)  De voordracht van die cantate is dankzij dit filmfragment bewaard gebleven.
b. Grasduin door de tekst van de cantate (klik langs de verschillende scans, lees af en toe een stukje)
c. Welk beleving van De Ruyter wordt door de cantate bij jou gestimuleerd? Welke gevoelens worden aangesproken? Hoe wordt dit gedaan? Welke rol speelt het medium hierbij?
d. Op welke manier verhoudt de cantate zich tot het gedachtegoed/de politiek van de NSB? (Bekijk indien nodig de volgende webpagina).

Opdracht 3

a. Bekijk de trailer van de speelfilm over De Ruyter uit 2015, geregisseerd door Roel Reiné.
b. Welke beleving van De Ruyter wordt door de speelfilm gestimuleerd? Hoe wordt dit gedaan? Welke rol speelt het medium hierbij? En de hedendaagse context?
c. Hoe verhoudt de film zich tot het Nederlandse identiteitsdiscours dat Jensen in de zeventiende eeuw ziet ontstaan? Voegen de nieuwe media iets toe aan dat discours, of zie je vooral lijnen van continuïteit?

Opdracht 3

Verwerk nu al je inzichten uit deze Verkenningen tot een filmpje waarin je reflecteert op ofwel de YouTube video van Forum van Democratie uit stap 1, ofwel op het artikel van socialisme.nu.

a. Analyseer eerst de beleving van de heldenstatus van De Ruyter zoals die door de video dan wel het artikel wordt opgeroepen.
b. Plaats die beleving – in feite de retorische laag die aan de argumentatie in de video en het artikel worden gegeven – in historisch perspectief: is die beleving nieuw, is de argumentatie nieuw?
c. Schrijf een tekst van maximaal 400 woorden die je in het filmpje uitspreekt, en kies beelden om in je filmpje te laten merken dat je je bewust bent van de beleving van die beelden door je toeschouwers.

Tot slot

In deze verkenning heb je een deel van het wetenschapsgebied van de Neerlandistiek ontdekt.  Wat je geleerd hebt, komt hopelijk van pas als je je in de toekomst wilt kunnen positioneren in discussies over de Nederlandse cultuur. Deze verkenning heeft je niet alleen een vaardiger onderzoeker gemaakt, maar heeft je ook laten oefenen met het vertalen van wetenschappelijke inzichten naar de praktijk. Mocht je denken aan een Profielwerkstuk schrijven in deze richting, kijk dan eens voor suggesties op: Profielwerkstuk LitLab.

Meer lezen?

Dietz, F.M., Ham, L.J. & Pieterse, S.A. (28-02-2015). Michiel de Ruyter is een reclamespot BV NederlandNRC Handelsblad